chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Số 49/2 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063 3822297

Fax: 063 3577 592

Email: qlttlamdong@gmail.com

Website: http://lamdong.dms.gov.vn/