CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 116/QĐ-CQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng.

Xem Quyết định /tại đây

Bùi Ngọc Anh
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Bình luận