Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2977/QĐ – BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt định hướng chương trình kiểm tra năm 2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Công văn số 2998/TCQLTT - TTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng;

          Ngày 29/12/2020  Q.Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 111/QĐ - CQLTT kèm kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng.

1. Mục đích của Kế hoạch

Nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh: Thuốc lá, khí dầu mỏ hoá lỏng, xăng dầu, thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý trên thị trường; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng giao lưu hàng hoá, dịch vụ; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

          Nhằm đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: Thuốc lá, khí dầu mỏ hoá lỏng, xăng dầu, thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay những yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

          Qua kiểm tra phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

2. Yêu cầu

Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời công tác kiểm, tra xử lý vi phạm hành chính phải gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các nhóm đối tượng được kiểm tra.

Việc kiểm tra, xử lý không gây phiền hà, trở ngại cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp diễn ra bình thường.

Việc triển khai tổ chức kiểm tra có kế hoạch cụ thể, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra phản ánh thực tế khách quan, trung thực, đảm bảo công bằng.

Rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành quản lý nhà  nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh: Thuốc lá, khí dầu mỏ hoá lỏng, xăng dầu, thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về động sản xuất, kinh doanh: Thuốc lá, khí dầu mỏ hoá lỏng, xăng dầu, thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý.

3. Đối tượng kiểm tra

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu: 33 đối tượng.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá: 96 đối tượng;

- Tổ chức hoạt động kinh doanh Xăng dầu: 115 đối tượng;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng: 96 đối tượng;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết bị y tế, vật tư y tế: 07 đối tượng

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng phân bón: 218 đối tượng.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp: 97 đối tượng.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương: 202 đối tượng.

Tổng cộng số lượng được kiểm tra: 864 đối tượng.

4. Thời gian kiểm tra: Thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021.

5. Chế độ báo cáo:

          Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của các Đội Quản lý thị trường trực thuộc gửi về Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng và UBND cấp huyện trên địa bàn quản lý trước ngày 20/11/2021, đồng thời gửi kèm theo bản mềm về địa chỉ: lamdong.nvth@dms.gov.vn để Cục tổng hợp báo cáo theo quy định.  Báo cáo phải nêu rõ những việc chưa làm được, nguyên nhân, đề xuất cách xử lý; các vụ việc điển hình, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật với tập thể, cá nhân trong khi thực hiện nội dung của Kế hoạch.

(Kèm theo quyết định)

/documents/47453/19602034/111+Q%C4%90+ki%E1%BB%83m+tra+n%C4%83m+2021.pdf/f4babe32-8620-421d-be11-96d5aa8c0941

/documents/47453/19602034/danh+s%C3%A1ch+Q%C4%90+111+2021.pdf/6073e1cf-5138-40eb-ae0a-1a4414d9ef35

Đoàn Khắc Trường
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Bình luận