NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ

NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ

Từ ngày 11/10/2020 Nghị định 99/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/08/2020 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Tham khảo tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-99-2020-ND-CP-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dau-khi-316351.aspx

Bùi Ngọc Anh
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Bình luận